Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hồ sơ xét Kỷ niệm chương su nghiep giao duc.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:05' 27-02-2014
Dung lượng: 122.5 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
Mẫu 1A Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
Số: ………/ĐN. Phú Thọ, ngày 10 tháng 3 năm 2013
V/v: Đề nghị xét tặng kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp giáo dục”- năm 2013

Kính gửi : Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông
Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2005, đơn vị trường Tiểu học Phú Thọ B – huyện Tam Nông – tỉnh Đồng Tháp đã xét chọn và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị cấp trên xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2011 cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:
1.Tặng kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: 02 người.
Trong đó:
- Đang làm việc: 02 người
- Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: ……… người.
- Đã chuyển sang ngành khác:…………..…………………………… người.
2.Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo:...người.
3. Người nước ngoài: …………………… người
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)





Đỗ Văn Hai
Mẫu 3A Danh sách đề nghị xét tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG
KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”
Kèm theo Tờ trình số 02 ngày 10 tháng 3 năm 2013 của Trường TH Phú Thọ B

Số TT
Giới tính
Họ và Tên
Chức vụ - nơi công tác
Số năm công tác trong ngành
Số năm tính xét tặng KNC



Đang công tác




1
Ông
Đặng văn Thanh
Giáo viên dạy lớp – Trường Tiểu
20
20




học Phú Thọ B










2
Bà
Bùi Thị Mí
Giáo viên dạy lớp – Trường Tiểu
20
20




học Phú Thọ B






















































Đã nghỉ hưu








































Phú Thọ, ngày 10 tháng 5 năm 2013
Chủ tịch Công đoàn Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu) (ký tên và đóng dấu)






Nguyễn Thơ Văn Đỗ Văn Hai
Mẫu 2A Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho các cá nhân trong Ngành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”



I/ SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:


Họ và tên: ĐẶNG VĂN THANH Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 1974 Dân tộc Kinh
Nơi ở hiện nay: xã Phú Thành A - huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp.
Chức vụ và nơi công tác trong ngành GD&ĐT: Giáo viên dạy lớp – Trường Tiểu học Phú Thọ B - xã Phú Thọ - huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp.
Ngày vào ngành GD&ĐT: 11/1993.
Ngày nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành GD&ĐT): …………………………...…
Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển đổi) ……………...……………
Số năm đạt danh hiệu CSTĐ (hoặc GVG)
+ Cấp cơ sở:
+ Cấp tỉnh hoặc cấp bộ: ……............................................………………………
Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: …….....................……………………………
Mức kỷ luật:
Ngày ký quyết định kỷ luật: ………………………………………
Ngày ký quyết định xoá kỷ luật: ……………………………………………
Tổng số năm được tính để xét tặng kỷ niệm chương: 20 năm.
II/ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC:

Thời gian
 
Gửi ý kiến

Www.nhaccuatui.com/m/Ay98fPw2ic" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type= "application/x-shockwave-flash" width="300" height="300">" showstatusbar=1 autostart="1"