Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

QĐ- thành lập dội tự vệ-PCCC...

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:20' 07-12-2011
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Số: 05 /QĐ-THPTB Phú Thọ, ngày 31 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Đội tự vệ, phòng cháy chữa cháy
và phòng chống lụt bão-giảm nhẹ thiên tai cơ quan trường học
----------------
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B
- Căn cứ vào quyết định số 22/2008/QĐ-UB ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc Ban hành tiêu chuẩn xây dựng Đơn vị văn hoá;
- Căn cứ QĐ số: 06/2007/QĐ.UBND ngày 04/05/2007 của UBND huyện Tam Nông, về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và công tác cán bộ, viên chức cho các trường thuộc huyện quản lý;
- Theo đề nghị của CĐCS trường Tiểu học Phú Thọ B,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay thành lập Đội tự vệ, phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão- giảm nhẹ thiên tai cơ quan trường học trường Tiểu học Phú Thọ B, gồm các ông bà có tên sau:
1/ Ông Đoàn Minh Chuyển Đội trưởng
2/ Ông Nguyễn Thơ Văn P.Đội trưởng
3/ Ông Trần Đình Hiển Đội viên
4/ Ông Nguyễn Hồng Dũng Đội viên
5/ Ông Đặng Văn Thanh Đội viên
6/ Ông Trần Ngọc Hiền Đội viên
7/ Ông Nguyễn Văn Kế Đội viên
8/ Ông Nông Tương Hiển Vi Đội viên
9/ Ông Thái Quang Vinh Đội viên
10/ Ông Đặng Vũ Khanh Đội viên
11/ Ông Ngô Văn Đức Đội viên
Điều 2: Đội tự vệ, phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão có nhiệm vụ quan sát, theo dõi đối tượng có hành vi xấu xâm phạm đơn vị, và tích cực đề phòng cháy xảy ra khi có sự cố phát hiện kịp thời có hiệu quả.
Điều 3: Các ông(bà) có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày kí.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- BCĐ TDĐKXDĐSVH huyện (b/c);
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu cơ quan.
 
Gửi ý kiến

Www.nhaccuatui.com/m/Ay98fPw2ic" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type= "application/x-shockwave-flash" width="300" height="300">" showstatusbar=1 autostart="1"